Karlissens.lv privātuma politika

Šīs Karlissens.lv privātuma politikas (turpmāk – Privātuma politika) mērķis ir sniegt fiziskajai personai – datu subjektam informāciju par personas datu apstrādes nolūku, apjomu, aizsardzību, apstrādes termiņu un datu subjekta tiesībām datu iegūšanas laikā, kā arī apstrādājot datu subjekta personas datus.

Personas dati ir jebkura informācija, kas attiecas uz identificētu vai identificējamu fizisku personu. Identificējama fiziska persona ir tāda, kuru var tieši vai netieši identificēt, jo īpaši atsaucoties uz identifikatoru, piemēram, minētās personas vārdu, uzvārdu, identifikācijas numuru, atrašanās vietas datiem, tiešsaistes identifikatoru vai vienu vai vairākiem minētajai fiziskajai personai raksturīgiem fiziskās, fizioloģiskās, ģenētiskās, garīgās, ekonomiskās, kultūras vai sociālās identitātes faktoriem.

Personas datu pārziņa un personas datu aizsardzības speciālista kontaktinformācija

Personas datu pārzinis ir sabiedrība ar ierobežotu atbildību “VIRDIVO”, reģistrācijas numurs: 42103061800, adrese: Brīvības iela 31a, Pāvilosta, LV-3466, tālrunis: +37126154807, e‑pasts: [email protected].

Personas datu apstrādes nolūki

Mēs apstrādājam Jūsu personas datus, lai nodrošinātu projekta īstenošanu un sniegtu Jums pakalpojumu – apmācības par uzturu.

Kā arī ievācam anonīmus lietotāju uzvedības datus, lai varētu uzlabot savus pakalpojumus.

Ja Jūs nesniegsiet Mums nepieciešamos personas datus, Mēs nevarēsim nodrošināt tiesību aktos noteikto pienākumi izpildi.

No kādiem avotiem Mēs iegūstam personas datus?

Mēs apstrādājam Jūsu sniegtos personas datus, kurus Jūs sniedzat Mums pirms Mūsu pakalpojuma nodrošināšanas.

Kam Mēs nododam Jūsu personas datus?

Dati tiešā veidā netiek nodoti nevienam, bet tie uzglabājas arī maksājumu pakalpojuma sniedzēja (PAYMILL) un platformas nodrošinātāja (ChrgeBee) Datubāzēs. Dati tiek uzglabāti drošības nolūkos, lai varētu pierādīt, ka ir noticis pirkums un spētu nodrošināt pakalpojumu.

Cik ilgi Jūsu personas datu informācija tiek glabāta?

Līdz pakalpojuma pārtraukšanai vai atteikšanās no informācijas saņemšanas.

Kā tiek aizsargāta Jūsu informācija?

Mēs vienmēr aizsargāsim Jūsu informāciju un veicam atbilstošus pasākumus, lai nodrošinātu, ka personas datu apstrāde notiek atbilstoši spēkā esošajiem tiesību aktiem par fizisko personu datu apstrādi un aizsardzību.

Lai aizsargātu Jūsu personas datus, mēs veicam attiecīgus tehniskus un organizatoriskus pasākumus[3]. Mēs regulāri atjauninām un pārbaudām mūsu drošības sistēmas. Piekļuve Jūsu personas datiem ir pieejama tikai tam personālam, kuram šī informācija ir nepieciešama tā darba pienākumu izpildei. Tiek veiktas mūsu darbinieku apmācības Jūsu personas datu privātuma, drošības un konfidencialitātes nodrošināšanai.

Mēs rūpīgi pārbaudām visus pakalpojuma sniedzējus, kas Mūsu vārdā un uzdevumā apstrādā Jūsu personas datus. Mēs izvērtējam, vai sadarbības partneri (personas datu apstrādātāji) pielieto atbilstošus drošības pasākumus, lai Jūsu personas datu apstrāde notiktu atbilstoši Mūsu uzdevumiem, norādījumiem, instrukcijām un tiesību aktu prasībām. Personas datu apstrādātāji nav tiesīgi Jūsu personas datus izmantot kādiem citiem mērķiem, kā arī nodot tos trešajām personām.

Jūsu tiesības

Normatīvajā regulējumā personas datu aizsardzības jomā piešķir Jums ir noteiktas tiesības attiecībā uz Jūsu personas datu apstrādi. Lai īstenotu zemāk minētās tiesības, lūdzu iesniedziet rakstveida iesniegumu Mums vai Mūsu personas datu aizsardzības speciālistam.

- Piekļuve personas datiem

Jums ir tiesības pieprasīt apstiprinājumu no Mums, vai Mēs apstrādājam Jūsu personas datus, un šādos gadījumos pieprasīt izsniegt informāciju par personas datiem, ko Mēs apstrādājam par Jums.

- Personas datu labošana

Ja uzskatāt, ka informācija par Jums ir nepareiza vai nepilnīga, Jums ir tiesības lūgt Mums to izlabot.

- Iebildums pret apstrādi, pamatojoties uz likumīgajām interesēm

Jums ir tiesības iebilst pret Jūsu personas datu apstrādi, kurus apstrādājam, pamatojoties uz Mūsu likumīgajām interesēm, tomēr tas neattiecas uz gadījumiem, kad tiesību akti pieprasa Mums turpināt apstrādāt Jūsu datus.

- Dzēšana

Noteiktos apstākļos Jums ir tiesības prasīt Mums dzēst Jūsu personas datus, tomēr tas neattiecas uz gadījumiem, kad tiesību akti pieprasa Mums saglabāt datus līdz tam paredzētajam termiņam.

- Apstrādes ierobežojums

Noteiktos apstākļos Jums ir tiesības ierobežot savu personas datu apstrādi, tomēr tas neattiecas uz gadījumiem, kad tiesību akti pieprasa Mums turpināt apstrādāt Jūsu datus noteiktā apjomā.

- Datu pārnese

Jums ir tiesības saņemt vai nodot savus personas datus tālāk citam personas datu pārzinim. Šīs tiesības ietver tikai tos personas datus, ko esat sniedzis Mums uz piekrišanas pamata vai līguma izpildei, kā arī ja apstrādāšana tiek veikta automatizēti.

Ar ko varu sazināties, ja man ir kādi jautājumi?

Ja Jums rodas kādi jautājumi par Jūsu personas datu apstrādi, lūdzu, sazinieties ar Mums vai Mūsu personas datu aizsardzības speciālistu.

Mēs regulāri uzlabosim šo Privātuma politiku un informēsim Jūs par jebkurām izmaiņām, publicējot Privātuma politikas aktuālo.